პროდუქტიულობა

ჩვენი რეკომენდაციები

პროდუქტიულობა

საქონლის პროდუქტიულობაზე გავლენას ახდენს მრავალი მემკვიდრეობითი და არამემკვიდრეობითი ფაქტორი. ამ ფაქტორების ხვედრითი წილი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს საქონლის რძის პროდუქტიულობაზე. კერძოდ, მემკვიდრეობითი ფაქტორი მხოლოდ 24%-ს შეადგენს, კვების და შენახვის პირობები _ 59%-ს და სხვა ტექნოლოგიური ფაქტორები _ 17%-ს. აქედან გამომდინარე, მთავარი ფაქტორი, რომელიც პროდუქტიულობას განაპირობებს, არის სრულფასოვანი დაბალანსირებული კვება. პროტეინით დაბალანსებული კვებისას ფურებს ეზრდებათ წველადობა და რძის ხარისხი. 

დამატებითი რჩევები

მიიღეთ რჩევები და
სასარგებლო ინფორმაცია